top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Training, meeting and acquainting visit to Nenets Autonomous Okrug 18. – 21.03.2019

Updated: May 14, 2019

Koulutus-, kokous- ja tutustumismatka Nenetsiaan 18. – 21.3.2019

Osa hankkeen suomalaisista asiantuntijoista kävi 18. – 21.3.2019 vierailulla Nenetsian Autonomisessa Piirissä. Matkan tarkoituksena oli osallistua Nenetsian poroihmisten vuosikokoukseen, pitää tietoiskutyyppinen koulutus poronlihan jalostuksesta Suomessa ja Euroopan Unionin hygieniavaatimuksista paikallisille poronlihaa tuottaville ja sitä jalostaville ammattilaisille sekä tutustua hankepartneri Put’ Ilyichan teurastamoon. Put’ Ilyichan teurastamo sijaitsee tundralla Harjaginskissa n. 180 km Naryan-Marista itään ja sinne päästään vain talvisin jäädytettyä talvitietä pitkin. Tämä ajomatka olikin sitten ”jännittävä” tien liukkauden vuoksi (tie jäinen ja 0-keli). Reissun mielenkiintoa lisäsi se, että keskellä tundraa näimme tieltä ensimmäistä kertaa elämässä öljy- ja kaasuputkia sekä myös ylimääräisen kaasun soihduttamista (hävittämistä polttamalla).


Nenetsian poroihmisten vuosikokouksessa esittelimme hankettamme – sen tavoitteita ja tähänastista tomintaa. Tietoiskukoulutukseen osallistui hankepartneriemme edustajien lisäksi useita muitakin lihankäsittelyammattilaisia Nenetsiasta, m.m. paikallisesta lihanjalostuskombinaatista. Viimeisenä vierailupäivänä kävimme tutustumassa tuon lihakombinaatin toimintaan.


Vierailun aikana käytiin esittelemässä hanketta Nenetsian piirin maatalousministeriölle sekä tutustuttiin hankepartneri Arktikin kansainvälisen ja kestävän kehityksen keskuksen sekä Nenetsian Business Centerin henkilökuntaan ja toimintaan.


Training, meeting and acquainting visit to Nenets Autonomous Okrug 18. – 21.03.2019

Part of the Finnish specialists of the project visited 18. – 21.3.2019 Nenets Autonomous Okrug. The aim with the visit was to participate in the annual meeting of Nenets reindeer people, to carry out an info-style training for Nenets reindeer meat producers about reindeer meat refining in Finland and about European Union hygiene requirements on meat handling and refining. Furthermore acquainting with Put’ Ilyicha reindeer slaughterhouse, located in Harjaginsk village, about 180 km east of Naryan-Mar. The road from Naryan-Mar to this village is an ice coated winter road so the journey to Harjaginsk was very “exciting” because of extremely slippery road (ice coated road and temperature +/- zero). The journey was interesting as we first time in our lives saw oil and gas tubes as well as excess gas flaming (extinguishing by burning) in middle of tundra.


At the annual meeting of Nenets reindeer people we introduced the goals and activities of our project, after the meeting we carried out an info-style training about Finnish way of reindeer meat refining and about the European Union hygiene requirements on meat handling and refining. In the training participated besides of the representatives of the project partners even other professional meat handlers and processers from Nenets okrug, e.g. from the local meat combinate. During the last day we visited and acquainted ourselves with that combinate.


During the visit we introduced our project even for the Ministry of Agriculture of Nenets Autonomous Okrug, furthermore we acquainted ourselves with the personnel and activities of the Centre of international cooperation and sustainable development of the Arctic as well as of the Nenets Business Centre.


Обучение, собрание и ознакомление во время поездки в Ненецкий Автономный округ 18 – 21.03.2019

Часть финских специалистов проекта 18. – 21.3.2019 посетила Ненецкий Автономный Округ. Целью поездки было участие в ежегодном собрании оленеводов Ненеции, проведение учебного-информирования для производителей оленины из Ненеции о переработке оленины в Финляндии и о гигиенических требованиях Европейского Союза по обработке и переработке мяса. Кроме этого, данная поездка включала в себя знакомство с убойным пунктом кооператива «Путь Ильича», расположенном в деревне Харьягинск, около 180 км на восток от Нарьян-Мар. Дорога из Нарьян-Мар в эту деревню была покрыта льдом, поэтому путешествие в Харьягинск было очень «захватывающим» из-за очень скользкой дороги (покрытая льдом дорога и температура +/- ноль. Путешествие было интересным так как мы в первый раз в жизни увидели нефтяные и газовые трубы, также как и способ сжигания избыточного газа (ликвидация путем горения) в центре тундры.


В ежегодном собрании оленеводов из Ненеции мы представили цели и деятельность нашего проекта, после собрания мы провели учебное-информирование о Финском способе переработки оленины и о гигиенических требованиях Европейского Союза по обработке и переработке мяса. В дополнении к представителям партнеров проекта, в обучении принимали участие профессиональные обработчики и переработчики мяса из Ненецкого округа, например из местного мясного комбината. Во время последнего дня мы посетили и познакомились с этим комбинатом.


Во время поездки мы представили наш проект даже министру по сельскому хозяйству Ненецкого Автономного Округа, более того мы познакомились с персоналом и деятельностью Центра Международного сотрудничества и устойчивого развития Арктики также как и с Ненецким Бизнес-Центром.62 views0 comments
bottom of page