top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Three sessions in Pohjaspera

Three sessions in Pohjaspera for product development and testing of reindeer by-product based Barf food


In 2017, the Finnish state radio and television company YLE published an article, in which the US veterinarian Karen Becker, who visited Finland, proclaimed the benefits of raw food - so called Barf food - for meat-eating pets such as dogs. She has over a million followers in Facebook. She noted, that in USA five major pet food manufacturers dominate the pet food market and she believes, that these manufacturers are more interested in the operating profit than in the dogs’ welfare. Mrs. Becker told, that many dog ​​diseases are caused by ready-to-eat foods, produced by these big pet food factories. She continued: - Food can cause illness and food can heal. If the dogs were allowed to choose their food themselves, they would not eat the food that is often offered to them. Becker says, that she at her vet clinics sees food-caused illnesses such as cancer, skin problems, tumours and obesity. Fortunately - during the last years, raw food has been increasingly used instead of factory-processed ready food. Dogs are carnivores, and wants certain kind of nutrition. She recommended, that calcium and phosphorus should be balanced in the dog food, and that it should be high in protein and fat, but low in carbohydrates and processed ingredients. That is - more fresh meat and as little processed food as possible.


In May 2020, our project partner Lihankasittely Hanhela, in cooperation with a local sled dog kennel entrepreneur, carried out three five-day product development and testing sessions on Barf raw food. The usage of Barf food has increased during the recent years, especially in the feeding of sled dogs, as these have a high daily energy requirement. When feeding such dogs, it is important to know what the food consists of, its energy content and the amounts of vitamins and trace elements. In raw feeding, dogs are fed with meat, offal, fleshy bones and vegetable purees instead of industrially processed food. In the Barf food the most part of the raw material consists of meat, fat, offal, cartilage and a smaller part being fish and vegetables. Reindeer by-product fractions produced to Barf food are also very suitable for allergic dogs. Reindeer by-product fractions are particularly suitable for raw feeding, as reindeer meat is known to be free of salmonella, which is important when handling uncooked food products. However, there is a risk of echinococcosis bacteria in reindeers, which should always be considered when handling reindeer by-product fractions. For this reason, raw materials must always be frozen before further processing and delivery to customers.


As results of these product development and testing sessions were found, that the various by-product fractions from reindeer - especially soft body tissues - are very suitable as Barf raw food to draft dogs, although the products developed during these sessions still need further product development and also additional information, especially about the nutrient, vitamins and fatty acids contents. During the development work an idea about possible sense of developing Barf delicacies as well.

Kolme porojen sivutuotteista valmistettujen Barf -ruokien tuotekehitys- ja -testaussessiota Pohjasperässä toukokuussa 2020


Suomen valtiollinen radio- ja televisioyhtiö YLE julkaisi vuonna 2017 jutun, jossa Suomessa vieraillut yhdysvaltalainen eläinlääkäri Karen Becker julistaa raaka- eli Barf-ruoan etuja lihaa syöville lemmikkieläimille kuten koirille. Hänellä on Facebookissa yli miljoona seuraajaa. Hän toteaa, että USA:ssa viisi isoa lemmikkieläinten ruoanvalmistajaa hallitsee markkinoita ja hänen mielestä valmistajia kiinnostaa enemmän liikevoitto kuin koirien hyvinvointi. Becker sanoo monien koirien sairauksien johtuvan eläinruokatehtaiden valmistamasta valmisruoista. Hän toteaa: - Ruoka voi sairastuttaa ja ruoka voi parantaa. Jos koirat saisivat itse valita, ne eivät söisi sitä ruokaa, jota niille usein tarjotaan.

Becker kertoo näkevänsä eläinlääkärivastaanotoillaan ruoan aiheuttamia sairauksia kuten syöpää, iho-ongelmia, kasvaimia ja liikalihavuutta. Nykyään tehdasvalmisteisen ruoan sijaan käytetäänkin yhä useammin raakaravintoa. Koira on lihansyöjä, joka haluaa tietynlaista ravintoa. Hän suosittelee, että koirien ravinnossa kalsium ja fosfori tulisi olla tasapainossa, lisäksi siinä saa olla paljon valkuaisaineita ja rasvaa, mutta vain vähän hiilihydraatteja ja käsiteltyjä ainesosia. Eli enemmän tuoretta lihaa ja mahdollisimman vähän prosessoituja ruokia.

Hankepartnerimme Lihankäsittely Hanhela toteutti toukokuussa 2020 yhteistyössä paikallisen vetokoiratarhayrittäjän kanssa kolme n. viikon kestävää Barf- raakaruoan tuotekehitys- ja testaussessiota. Barf -ruoan käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana varsinkin vetokoirien ruokinnassa, joilla on päivittäinen energian tarve suuri. Tällaisten koirien ruokinnassa on tärkeää myös tietää, että mistä ruoka koostuu, sen energiasisältö sekä vitamiinien ja hivenaineiden määrät. Raakaruokinnassa koiria ruokitaan teollisen ruoan sijaan lihalla, sisäelimillä, lihaisilla luilla ja kasvissoseilla siten, että pääosa raaka-aineesta on lihaa, rasvaa, sisäelimiä ja rustoja ja pienemmän osan ollessa kalaa ja kasviksia. Poro sivutuotejakeet Barf-ruokana soveltuu hyvin myös allergisille koirille. Poron sivutuotejakeet soveltuvat erityisen hyvin raakaruokintaan, koska poroissa ei tiettävästi esiinny salmonellaa, mikä on tärkeää kypsentämättömiä ruokatuotteita käsiteltäessä. Poroon liittyy kuitenkin ekinokokki-bakterrin riski, joka tulee aina ottaa huomioon poron sivutuotejakeiden käsittelyssä. Tämän vuoksi raaka-aineet on aina pakastettava ennen jatkokäsittelyä ja asiakkaille toimittamista.


Tämän tuotekehitys- ja testaussession tuloksena todettiin, että porosta saatavat eri sivutuotejakeet - etenkin pehmytkudokset - sopivat Barf- raakaruokana erittäin hyvin myös vetokoirille, joskin kehitetyt tuotteet vaativat edelleen tuotekehittämistä ja lisätietoja, etenkin niiden ravinnesisällöistä, vitamiineista ja rasvahapoista. Kehitystyön aikana heräsi myös ajatus, että voisi olla järkevää kehittää myös Barf-herkkutuotteita.

Три сессии в Похьяспера по разработке и тестированию продуктов питания Barf из оленьих субпродуктов


В 2017 году финская государственная радио и телекомпания YLE опубликовала статью, в которой рассказывается о ветеринаре из США Карен Беккер, посетившей Финляндию и о ее заявлении о преимуществе сырой пищи - так называемой еды Barf - для питающихся мясом домашних животных, таких как собаки. У нее более миллиона подписчиков в Facebook. Она отметила, что в США пять основных производителей кормов для домашних животных доминируют на рынке кормов для домашних животных. Oна считает, что этих производителей больше интересуeт финансовая прибыль, чем благополучие собак. Г-жа Беккер рассказала, что многие болезни собак вызываются готовыми к употреблению кормами, производимыми в этих крупных заводах по производству кормов для домашних животных. Она продолжила: - Еда может вызвать болезнь, а также еда может и лечить. Если бы собакам разрешили самим выбирать пищу, они бы не ели то, что им часто предлагают. Г-жа Беккер говорила, что в своей ветеринарной клинике она наблюдает возникновение заболеваний, вызванной едой, такие как рак, проблемы с кожей, опухоли и ожирение. К счастью, в последние годы сырые продукты все чаще используются вместо готовых продуктов заводской обработки. Собаки - плотоядные животные, и им требуется определенное питание. Она рекомендовала, чтобы кальций и фосфор были сбалансированы в корме для собак, и чтобы он был с высоким содержанием белков и жиров, но с низким содержанием углеводов и обработанных ингредиентов. То есть - больше свежего мяса и как можно меньше обработанной пищи.


В мае 2020 года наш партнер по проекту «Lihankäsittely Hanhela» в сотрудничестве с местным собаководом, занимающимся ездой на собачьих упряжках, провел три пятидневных сессии по разработке и тестированию сырых продуктов Barf. Использование кормов Barf увеличилось в последние годы, особенно при кормлении ездовых собак, поскольку они имеют высокую суточную потребность в энергии. При кормлении таких собак важно знать из чего состоит корм, его энергетическая ценность, а также количество витаминов и микроэлементов. В сыром кормлении собак используют мясо, субпродукты, мясистые кости и овощные пюре вместо кормов, обработанных промышленным способом. В пище Barf большая часть сырья состоит из мяса, жира, оленьих субпродуктов, хрящей, а меньшая часть – из рыбы и овощей. Фракции из оленьих субпродуктов, производимые для кормов Barf, также очень подходят для собак с аллергией. Фракции субпродуктов северного оленя особенно подходят для сырого кормления, поскольку известно, что мясо северного оленя не содержит сальмонеллы, что важно при работе с сырыми пищевыми продуктами. Однако существует риск заражения бактериями эхинококкоза северных оленей, что всегда следует учитывать при работе с фракциями субпродуктов оленей. По этой причине сырье всегда необходимо замораживать перед дальнейшей обработкой и доставкой клиентам.


В результате этих сессий по разработке и тестированию продуктов было обнаружено, что различные фракции субпродуктов оленей - особенно мягкие ткани тела - очень подходят в качестве сырого корма Barf для ездовых собак, хотя продукты, разработанные во время этих сессий, все еще нуждаются в доработке и дополнительной информации, особенно о содержании питательных веществ, витаминов и жирных кислот. В ходе разработки этого корма возникла идея о смысле развития деликатесов Barf.Poron elinnipuista saatavat eri sivutuotejakeet. Kuva: Pentti Juotasniemi


Barf -raakaruokapakkauksia koirille. Kuva: YLE / Kalle Niskala


Kuva: Yle / Pertti Huotari

34 views0 comments
bottom of page