top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Third training session 29.4. – 11.5.2019

Kolmas koulutussessio poronlihan käsittelystä ja jalostuksesta Ranuan Pohjasperällä 29.4. – 11.5.2019

Hanke järjesti Ranuan Pohjasperällä järjestyksessään kolmannen koulutussession poronlihan käsittelyssä ja jatkojalostuksessa. Tähän koulutukseen osallistui oppilaita niin Murmanskin alueen Luujärveltä (Lovozero) kuin myös Nenetsian Autonomisesta Piiristä. Tällä kertaa osallistujilla oli melkoisen erilaiset taustat ja osaamiset ja näinollen koulutuksen järjestäjien piti ottaa tämä huomioon ja sopeuttaa ohjelma tämän mukaiseksi. Teoriaosuudessa keskityttiin omavalvontaan, hygieniaan ja siivoukseen sekä eri vaiheisiin lihan leikkaus- ja jalostusprosessissa. Lisäksi käsiteltiin valmistusreseptejä ja lisäaineita (e-koodeja). Tämä koulutusryhmä valmisti jalosteita lihoista, jotka edellinen koulutusryhmä oli leikannut. Valmistettiin sellaisia jalosteita kuten grillimakkaroita, kebabia, Balkan-makkaraa ja lämminsavulihatuotteita. Tehtiin myös opintomatkan kuuluisaan Pentik -yhtiöön Posiolle jossa saatiin tavata yhtiön perustajaa Anu Pentikiä, joka kertoi yhtiönsä toiminnasta ja historiasta. Lopuksi tutustuttiin Pentikin tuotantotiloihin ja myymälä-ateljeehen. Tämän jälkeen opiskelijat vierailivat Posion poroteurastamossa sekä Valkoisen Peuran Valtakunta -porofarmissa, joka toimii poromatkailu- ja catering-aloilla. Tämän yhtiön esittelivät vierailijoille porotalous- ja ravintolayrittäjät Seppo ja Kaisu Hirvonen.

Myös tämä koulutussessio oli menestys. Koulutettavat olivat innoissaan saatuaan osallistua siihen, heidän motivaationsa oli korkealla ja he oppivat nopeasti. Ohjaajat samoin kuin oppilaat jakoivat session aikana keskenään osaamistaan ja kokemuksiaan; esimerkiksi poro-osuukunta Tundran spesialistit näyttivät, että miten Lihankäsittely Hanhelalle vastaikään hankittua laitetta käytetään.


Third training session 29.4. – 11.5.2019 in reindeer meat handling and refining, organized in Pohjasperä, Ranua, Finland

The project organized 29.4. – 11.5.2019 the third training session in Pohjasperä. In this training was participating trainees from Lovozero in Murmansk region and from Nenetsi Autonomous Okrug. This time the participants had quite different backgrounds and skill levels so the organizers had to suit the programme to this fact. The theory part was concentrated in self-control, hygiene, sanitation and in different steps of the meat cutting and refining process. Furthermore – manufacturing recipes and additives (e-codes) were handled. This training group made products of meat, cut by previous training group. As examples of produced products can be mentioned grill sausages, kebab, Balkan sausage and hot smoked products. The trainees made even a study trip to the well-known manufacturing company Pentik in Posio and had possibilities to meet the company founder Anu Pentik, who told about the history and current activities of the company. The Pentik visit ended in an excursion in the company’s production and sales premises. After this the trainees made excursions to Posio reindeer slaughterhouse and Valkoisen Peuran Valtakunta -reindeer farm – working in reindeer tourism and catering - introduced by reindeer herding and catering entrepreneur family Seppo and Kaisu Hirvonen.

Even this training session was a success. The trainees were very excited in participating in it, their motivation was high and they learnt quickly. The trainers as well as the trainees shared their skills and experiences with each other, e.g. the specialists from reindeer cooperative Tundra in Lovozero showed, how to use a newly by Lihankäsittely Hanhela purchased equipment.


Третья тренировочная сессия 29.4. – 11.5.2019 по обработке и переработке оленины, организованная в Похьяспера, Рануа, Финляндия

В рамках проекта с 29.4. – 11.5.2019 была организована третья тренировочная сессия в Похьяспера. В этой сессии приняли участие ученики из Ловозеро, Мурманской области и из Ненецкого Автономного Округа. В этот раз у участников был довольно разный уровень квалификации и подготовки, поэтому организаторам нужно было учитывать этот факт в составлении плана программы обучения. В теоретической части мы концентрировались на самоконтроле, гигиене, санитарии и на различных стадиях процесса разделки и переработки мяса. Более того, были рассмотрены рецепты изготовления и консерванты (е-коды). Эта обучающаяся группа приготовила продукты из мяса, которое было разделано предыдущей группой обучения. Примеры приготовленных продуктов – колбаски гриль, кебаб, балканские колбаски и продукция горячего копчения. Кроме того совершились ознакомительную поездку в знаменитую производственную компанию Pentik в Посио и у нас была возможность встретиться с основательницей компании Ану Пентик, которая рассказала об истории ин нынешней деятельности компании. Поездка в Pentik  закончилась экскурсией в мастерскую компании, занимающуюся производством и продажами. После этого ученики совершили экскурсии в убойный пункт оленей в Посио и в Valkoisen Peuran Valtakunta – оленью ферму – работающую в сфере оленьего туризма и кейтеринга – представленную предпринимателями по оленеводству и кейтерингу Сеппо и Кайсу Хирвонен.

Эта тренировочная сессия была так же успешной как и прошлая. Ученики были очень воодушевлены участием в этой сессии, их мотивация была высокой и они быстро обучались. Тренеры, также как и ученики делились своими навыками и опытом друг с другом; например, специалисты из оленеводческого кооператива Тундра в Ловозеро показали как использовать только что приобретенное оборудование Lihankäsittely Hanhela.
18 views0 comments
bottom of page