top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Round Table Meeting at IX Mining Conference in Kirovsk 15.11.2019

Round Table Meeting at IX Mining Conference in Kirovsk 15.11.2019

Partners, participating in the Kolarctic Food Refining CBC Project, and representatives of some other organizations, participated a Round Table Meeting – “Cooperation in Food Service of Mining Companies”, which was organized by the project in connection with the IX yearly Mining Conference in Kirovsk, Murmansk Region on 15.11.2019. The moderators of the meeting were the project manager Ari Huhtala and Tatiana Fedorei, the head of the International Centre of Arctic Cooperation of the Murmansk Chamber of Commerce and Industry. In centre of the discussion were questions of development of arctic food stuff products and possibilities to cooperation in the production of these project. Mr. M. A. Bugaev, the head of the Department on Development of Tourism on the Ministry of Investments, Development of Entrepreneurship, Fishing and Fish Farming of the Murmansk Region, told about increasing interest of the tourists on authentic northern kitchen and about the possibilities to attract more tourists to Murmansk Region by developing new and tasty arctic products. He underlined also the importance of a joint brand for the region “Made in Arctic”.


The project partners showed their reindeer meat and forest berry products, developed in frame of the project. The partner SHPK Tundra surprised the participants of the round table by introducing several, diverse products of reindeer meat. The partner company OOO Kolsky kray completed the tasting table with its’ newly developed product – cloudberry souse, which gave the reindeer meat a compelling taste of full aroma of fresh northern berries. Even the other participants of the round table introduced themselves; representatives of the city administrations of Murmansk Region, responsible for food stuff markets, representatives of catering companies, working with the mining companies. The participants had possibilities to test and evaluate the quality of the reindeer meat and forest berry products, produced by the project partners.


We hope, that this event will help to broaden the assortment of the food services of the mining companies by including in their food service menus qualitative, produced of ecologically pure raw materials reindeer meat and northern berries.


Pyöreän pöydän tilaisuus IX Kaivoskonferenssin yhteydessä Kirovskissa 15.11.2019

Hankepartnereilla ja muilla henkilöillä, jotka osallistuivat Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen pyöreän pöydän tilaisuuteen – Yhteistyö kaivosteollisuuden työmaaruokaloiden kanssa – jonka hankkeemme järjesti 15.11.2019 IX Kaivoskonferenssin yhteydessä Kirovskissa Murmanskin alueella. Tilaisuuden moderaattoreina toimivat projektipäällikkö Ari Huhtala ja Murmanskin kauppa- ja teollisuuskamarin Arktisen yhteistyön keskuksen päällikkö Tatiana Fedorei. Pohdinnan keskiössä olivat arktisten elintarviketuotteiden kehittäminen ja niiden tuottaminen yhteistyössä. Mr. M. A. Bugaev, Murmanskin alueen investointi-, yrittäjyyden kehittämisen sekä kalastuksen ja kalankasvatuksen ministeriön Matkailun kehittämisosaston päällikkö, kertoi matkailijoiden lisääntyvästä kiinnostuksesta perinteistä, autenttista pohjoisen keittiötä kohtaan. Lisäksi hän kertoi mahdollisuuksista houkutella lisää matkailijoita Murmanskin alueelle kehittämällä uusia, maukkaita arktisia tuotteita. Hän painotti yhteisen brändin kehittämistä Murmanskin alueelle - “Made in Arctic”.


Hankepartnerit esittelivät hankkeemme puitteissa kehittämiään poronliha- ja metsämarjatuotteita. Poro-osuuskunta Tundra yllätti osallistujat esittelemällä ja maistattamalla monipuolisia, herkullisia poronlihatuotteita. Hankepartneri OOO Kolsky kray täydensi maistiaispöydän tarjontaa uudella kehittämällään hillakastikkeellaan, joka antoi poronlihatuotteille täyteläisen, aromikkaiden pohjoisen marjojen maun. Myös muut tilaisuuteen osallistuneet esittelivät itsensä; Murmanskin alueen kaupunkihallintojen edustajia, jotka vastaavat ruokatavaroiden markkinoista ja tarjonnasta kaupungeissaan, lisäksi kaivosyhtiöiden kanssa toimivien catering-yritysten edustajia. Osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla ja arvioida partnereiden valmistamien poronliha- ja metsämarjatuotteiden laatua.


Toivomme, että tämä tilaisuus auttaa laajentamaan kaivosyhtiöiden ruokapalvelujen tuotevalikoimaa lisäämällä ruokalistoihinsa laadukkaita, ekologisesti puhtaista raaka-aineista valmistettuja poronliha- ja metsämarjatuotteita.


Круглый стол в рамках IX горной конференции.

Участники проекта Kolarctic Food Refining CBC 15 ноября 2019 года приняли участие в

конференции «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона:

взгляд в будущее». Модераторами круглого стола «СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАБОЧЕГО ПИТАНИЯ ГПК» были Ари Хухтала, руководитель “NordGuide Oy” (Финляндия),

Федорей Т.А., руководитель международного центра арктического сотрудничества ТПП МО.

В центре обсуждения были вопросы развития арктического продукта и возможность

кооперации при производстве. Начальник отдела развития туризма, Министерства инвестиций,

развития предпринимательства и рыбного хозяйства МО Бугаев М.А. рассказал о возрастании

интереса со стороны туристов к аутентичной северной кухне и необходимости повышения

туристической привлекательности Мурманской области за счет развития арктического продукта. Он также подчеркнул важность развития общего для региона брэнда «Сделано в Арктике».


Партнеры проекта презентовали продукцию из оленины и дикоросов, произведенную в

рамках проекта. СХПК «Тундра» удивил участников круглого стола разнообразием

представленной продукции из оленины, а ООО «Кольский край» дополнил дегустационный стол новым изобретением – соусом из морошки, который придал оленине неотразимый вкус,

наполненный ароматом и свежестью северных ягод. Участники круглого стола: представители

администраций городов МО, отвечающих за развитие продовольственного рынка; организаций,

снабжающих питанием ГПК, общепита имели возможность оценить качество продуктов из

оленины, варенье и соусы из северных ягод, произведённых партнёрами проекта.


Мы надеемся, что данное мероприятие будет способствовать расширению ассортимента

рабочего питания ГПК за счет включения в меню качественных, пpоизведенных из экологически чистого сырья продуктов из оленины и северных ягод.
13 views0 comments

Recent Posts

See All

ELINTARVIKEPUOLEN PIENYRITTÄJÄT TAISTELEVAT - osa 2

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

ELINTARVIKEPUOLEN PIENYRITTÄJÄT TAISTELEVAT - osa 1

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page