top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Researches of reindeer meat quality under Kolarctic Food Refining project

Researches of reindeer meat quality under Kolarctic Food Refining project

In 2019 – 2020 a number of studies on reindeer meat quality were performed under Kolarctic Food Refining project.

In particular, samples of ruminal digesta (animal stomach’s content) were taken and analyzed for the project partner – SPK Put’ Ilyicha. The analysis showed that reindeer at Put’ Ilyicha consume a lot of lichens, especially in winter and early spring (from 53,4 to 83,6 % of the total food consumed in these periods).

Lichens in reindeer’s nutrition give a special taste to its meat, strengthen its dietary properties. Through this the reindeer meat from Russian Arctic is qualitative and therefore attractive even int the markets of the Scandinavian countries.Picture: Sampling ruminal digesta of reindeer

slaughtered at field by SPK Put’ Ilyicha

This work will be continued in 2020 – 2021 in cooperation with other partners within Kolarctic Food Refining project. Also, it is planned to make assessment of slaughter-yield and the weight of the internal organs (heart, liver, kidneys, tongue etc.), analyze the meat fermentation process and mass loss when cooling and freezing, defining reindeer meat’s nutritive and chemical properties.

Results of the performed studies are presented as a publication abstract of “Reindeer nutrition structure in environmental grazing conditions of the Big Land tundra in the Nenets okrug” as a part of the papers of an All-Russian conference with international participation “Global problems of the Arctic and Antarctic” dedicated to the 90-years jubilee of academician Nikolay Pavlovich Laverov. The papers will be published by the conference opening on 2nd November 2020.


Poronlihan laadun tutkimukset Kolarctic Food Refining -hankkeessa

Vuosien 2019 ja 2020 aikana on Kolarctic Food Refining -hankkeessa toteutettu useita tutkimuksia poronlihan laadusta.

Näytteitä otettu porojen pötsien sisällöistä ja analysoitu hankekumppani SPK Put ’Ilyichan lukuun. Näytteiden analyysi on osoittanut, että Put ’Ilyichan porot syövät paljon jäkälää, etenkin talvella ja alkukeväällä (näinä aikoina 53,4–83,6% porojen ravintokulutuksesta tulee jäkälistä).

Jäkälät poron ravintona antavat lihalle erityisen maun, vahvistavat sen ruoan sulamista ja ravintojen imeytymistä. Tämän vuoksi voidaan todeta, että liha Venäjän arktisen alueen poroista on laadukasta ja näin ollen kiinnostavaa myös Skandinavian markkinoilla.


Kuva: Näytteenotto kentällä teurastetun SPK Put’ Ilyichan omistaman poron pötsin sisällöstä

Tätä tutkimustyötä jatketaan vuosina 2020-2021 yhteistyössä muiden Kolarctic Food Refining -hankkeen poronhoitopartnereiden kanssa. Tämän lisäksi on tarkoitus arvioida teurastuksen saannot, sisäelinten (sydän, maksa, munuaiset, kieli jne.) painot, analysoida poronlihan käymis- eli fermentointiprosessi ja massan hukka jäähdytettäessä ja pakastaessa lihaa sekä määritellä poronlihan ravinto- ja kemialliset ominaisuudet.

Toteutettujen tutkimusten tulokset on esitetty tiivistelmänä teoksesta “Poron ravintorakenne Nenetsin piirin Big Land -tundran laiduntamisolosuhteissa” osana Venäjän kansainvälisen konferenssin "Global problems of the Arctic and Antarctic”, joka on omistettu akateemikko Nikolay Pavlovich Laveroville hänen 90-vuotispäiviensä kunniaksi. Artikkelit julkaistaan ​​2. marraskuuta 2020 avautuvassa konferenssissa.


Исследования качества мяса оленины в рамках проекта Коларктик «Переработка пищевого сырья»

В 2019 – 2020 гг. в рамках проекта Коларктик «Переработка пищевого сырья» проведен ряд исследований по качеству мяса оленины.

В частности, были взяты пробы рубцового содержимого в СПК «Путь Ильича», который является партнером по проекту. Проведенные анализы показали, что олени в указанном кооперативе потребляют много лишайников, особенно зимой и ранней весной (от 53,4 до 83,6 % от всей потребляемой пищи в указанные периоды).

Лишайники в рационе питания оленя придают особый вкус его мясу, усиливают его диетические свойства. Благодаря этому мясо оленина из северных российских регионов является более ценным и привлекательным для экспорта в скандинавские страны.Фото: Отбор проб рубцового содержимого в полевых условиях в СПК «Путь Ильича»

Эта работа будет продолжена в 2020 – 2021 годах совместно с другими партнерами по проекту Коларктик «Переработка пищевого сырья». Также планируется проведение исследовательских работ по определению убойного выхода мяса молодняка и веса внутренних органов (сердце, печень, почки, язык и др.), анализа процесса ферментации мяса, потери массы туши при охлаждении и заморозке, оценки его питательного и химического состава.

Материалы исследований представлены в виде тезиса доклада «Структура рациона северных оленей в экологических условиях выпаса Большеземельской тундры Ненецкого АО» в сборник Всероссийской конференции с международным участием «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвященную 90-летию со дня рождения академика Николая Павловича Лавёрова, который будет опубликован к открытию конференции 2 ноября 2020 года.

36 views0 comments
bottom of page