top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Project partners participated 23th – 25th of May in Pohjasperä Ranua and in Rovaniemi

Updated: Jul 23, 2019

Hankepartnerit neljässä rajanylittävän yhteistyön edistämistilaisuudessa Ranuan Pohjasperässä ja Rovaniemellä 23. – 25.5.2019

Hankepartnerit osallistuivat neljään erilaiseen tiedonhankinta- ja tiedottamistilaisuuteen rajanylittävän yhteistyön edistämiseksi:

1. Ohjelma 23. – 24.5.2019:

· Kokous Pohjasperässä, johon osallistui hankepartnereita Lapista ja Murmanskin alueelta sekä mahdollinen yhteistyöpartneri Komin Tasavallasta/Moskovasta. Kokouksessa käsiteltiin mahdollisuuksia luoda yhteinen suomalais-venäläinen yritys Suomeen, joka kehittäisi, jalostaisi ja markkinoisi yhteisiä poronlihatuotteita ja poroon perustuvia sivutuotteita sekä marjatuotteita Suomeen, Ruotsiin ja miksei myös Venäjälle. Kokouksessa keskusteltiin ja suunniteltiin yhteistä rajanylittävää liiketoimintaa - toimintamallia, logistiikkaa, hintoja ja aikatauluja.

2. Ohjelma 25.5.2019:

· Aamupäivällä koulutustilaisuus Pohjasperässä, jossa Ranuan kunnan elinkeinoneuvoja Riikka Tuomivaara kertoi kaupallisen yhtiön toimintastrategian luomisesta. Strategiatyön aikana määritellään yhtiön visio (millainen yhtiö haluaa olla 5 – 10 vuoden kuluttua), missio (mikä yhtiön tehtävä on) ja arvot (mitkä ovat ne arvot, jotka ohjaavat yhtiön kaikkea toimintaa). Näistä tärkeistä päätöksistä johdetaan yhtiön brändi, joka mahdollisimman hyvin kuvaa valittua strategiaa.

· Iltapäivällä Rovaniemellä osallistuminen Teurastajatreffeille – Poro- ja liha-alan messutapahtumaan, jossa oli esillä poronhoitoon ja poronlihan käsittelyyn liittyviä välineitä ja tuotteita. Lisäksi tilaisuudessa näytettiin opetusvideo työstä poroteurastamoissa ja keskusteltiin teurastuksiin liittyvistä työskentelytavoista ja hygieniasta. Tilaisuudessa lovozerolaisen Poro-osuuskunta Tundran varapuheenjohtaja Sergei Mizinin poronhoidosta ja poronlihan jalostuksesta Murmanskin alueella. Hankkeen vieraana ollut porojen sivutuotteiden valmistaja ja markkinoija Vladlen Khvan Moskovasta kertoi yhtiönsä poroihin perustuvien sivutuotteiden liiketoiminnasta.

· Tämän jälkeen kolme hankkeen suomalaispartnereiden edustajaa kävivät Kolarctic CBC -ohjelman toimistolla kertomassa ohjelman hallinnoijille hankkeen etenemisestä ja jatkosuunnitelmista.


Project partners participated 23th – 25th of May in Pohjasperä Ranua and in Rovaniemi in four different occasions, aimed to promote cross-border-cooperation

The project partners participated in four separate information, training and exhibitions occasions:

1. Programme 23th – 24th of May, 2019:

· Meeting in Pohjasperä, in the meeting participated project partners from Lapland and Murmansk region and furthermore a potential new cooperating partner from Komi Republic/Moscow. In the meeting were considered possibilities to create a joint Finnish-Russian company in Finland. This company would develop, refine and market joint reindeer meat and reindeer based by-products as well as forest berry products to the Finnish, Swedish markets and why not even to the Russian market. In the meeting were discussed and planned cross-border-cooperation – cooperation model, logistics, prices and timetables.

2. Programme 25th of May, 2019:

· During first part of the day was organized a training session in Pohjasperä. The theme of the training was about how to create a strong and working strategy for a commercial company. During the future strategy work should be created joint ideas about the vision (how the company wants to be after 5 – 10 years), mission (what is the mission of the company) and values (which are the main values, which should guide all activities of all workers in the company). From these important decisions the company brand will be deduced.

· During the afternoon the partners and guests participated at a “Slaughter Meeting” – an exhibition and work shop occasion in Rovaniemi. In the exhibition were introduced equipment and products connected to reindeer herding and reindeer meat refining. Furthermore at the exhibition were shown a training and instruction video about right and effective work methods in the reindeer slaughtering houses, followed by discussion about working methods and hygiene items in the slaughtering work. The deputy chairman of the Reindeer cooperative Tundra from Lovozero, Murmansk region told about the history and actual situation in the reindeer herding and reindeer meat processing in Murmansk region. The guest of the project, Mr. Vladlen Khvan from Moscow, told about his the reindeer based by-product business in Russia.

· After this three representatives of the Finnish project partners had a meeting with the officers of Kolarctic CBC Programme managing authorities. During this meeting the managing authorities were informed about work, progress and further plans of the project.


Партнеры по проекту 2325 мая принимали участие в четырех различных мероприятиях, проведенных в Похьяспера, Рануа и в Рованиеми, целью которых было поддерживание трансграничного сотрудничества

Партнеры по проекту участвовали в четырех отдельных информационных, тренировочных и выставочных мероприятиях:

1. Программа 23 – 24 мая, 2019:

· Собрание в Похьяспера, в собрании участвовали партнеры по проекту из Лапландии и Мурманской области и, более того, потенциальный новый партнер для будущего сотрудничества из Республики Коми/Москва. Во время встречи были рассмотрены возможности для создания новой совместной финско-русской компании в Финляндии. Эта компания развивала бы, улучшала и находила бы рынки сбыта оленины и субпродуктов из оленины, а также продукции из лесных ягод на финский, шведский и почему бы даже и не на российский рынки. На собрании обсуждали и планировали трансграничное сотрудничество – модель сотрудничества, логистику, цены и график.

2. Программа на 25-го мая, 2019:

· Во время первой половины дня была организована тренировочная сессия в Похьяспера. Темой сессии было как создать сильную и работоспособную стратегию для коммерческой компании. Во время будущей стратегической работы должны быть определены совместные идеи о видении (какой компания хочет быть через 5-10 лет), миссии (какое задание компании) и ценности (каковы главные ценности, которые должны руководить всей деятельностью работников компании). На основании этих важных решений руководство будет развивать бренд компании.

· Во второй половине дня партнеры и гости участвовали во встрече с людьми, которые занимаются убоем оленей – выставке и семинаре в Рованиеми. В выставке было представлено оборудование и продукция, связанные с оленеводством и переработкой оленины. Более того на выставке были показаны видеоинструкции о правильных и эффективных методах работы в убойных пунктах оленей, сопровождающиеся обсуждением о методах работы и вопросах гигиены в работе по убою оленей. Кроме того заместитель председателя оленеводческого кооператива «Тундра» из Ловозеро, Мурманской области рассказал об истории и текущей ситуации в оленеводстве и переработке оленины в Мурманской области. Гость проекта, господин Владлен Хвань из Москвы, рассказал о его бизнесе в России, основанном на субпродуктах из оленей.

· После этого три представителя от финских партнеров по проекту провели встречу с управляющими программой Kolarctic CBC. Во время этой встречи управляющие программой были проинформированы о работе, прогрессе и дальнейших планах проекта.10 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page