top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Project meetings in Rovaniemi 24.7.2019

Updated: Aug 14, 2019

Hanketapaamisia Rovaniemellä 24.7.2019

Hankkeen suomalaispartnereilla oli kolme hankepalaveria Rovaniemellä 24.7.2019:

Ensimmäinen tapaaminen oli heti aamusta oli Säästöpankki Optian rahoituspäällikkö Paula Kraatarin kanssa. Hankkeen suomalaispartnerit kertoivat hankkeesta, toteutetuista toimenpiteistä ja jatkosuunnitelmista. Keskusteltiin mahdollisesta asiakkuudesta sekä myös mahdollisuudesta saada tarvittaessa tilapäisrahoitusta Säästöpankki Optialta.Toinen tapaaminen oli Harri Pokan ja Aarno Lehtoniemen kanssa. Pokka esitteli perusteellisen saneerauksen alla olevaa poronlihan käsittely- ja leikkauslaitostaan, johon tulee myös moderni poroteurastamo. Laitoksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta ja valmistuttuaan laitoksen kapasiteetti on merkittävä – siinä pystytään teurastamaan, leikkaamaan ja pakkaamaan n. 2 000 poroa päivässä. Pokan omistama Lapin Nahka Oy -yhtiö toteutti edellisessä Kolarctic CBC -ohjelmassa varsin onnistuneen kehittämishankkeen, jonka puitteissa käynnistettiin rajanylittävää yhteistyötä porojen raakasuolattujen nahkojen toimittamisessa Venäjältä Suomeen. Nykyisessä Kolarctic CBC -ohjelmassa Pokalla on käynnissä uusi Reindeer meat – quality high -niminen kehittämishanke, jonka tavoitteet ja sisältö ovat melko samansuuntaiset, kun meidän Kolarctic Food Refining CBC Project -hankkeessamme on. Tämän tapaamisen aikana keskusteltiin mahdollisuuksista yhteistyöhän näiden hankkeiden kesken. Hankkeiden osapuolet näkivät yhteistyömahdollisuuksia hankkeiden välillä yhteisissä ponnisteluissa Euroopan Unionin maahantuontilupien hankinnassa ja leikatun poronlihan toimittamisessa Pokalta partnereille sekä lisäksi meidän hankkeen partnereiden poronruhojen leikkaamisessa alihankintana.Kolmas tapaaminen oli hankkeemme suomalaispartnereiden tilintarkastusyhteisö KPMG:n tilintarkastaja Juha Väärälän kanssa. Partnerit kertoivat yhtiöistään, historiastaan, hankkeen tavoitteista, toiminnoista ja jatkosuunnitelmista. Lisäksi keskusteltiin hankehallintoon liittyvistä asioista ja erityisesti ensimmäisen raportointikauden sulkemiseen per 31.5.2019 liittyvistä toimenpiteistä ja aikatauluista.


Project meetings in Rovaniemi 24.7.2019

The Finnish partners in the Kolarctic Food Refining CBC Project had 24.7.2019 three meetings in Rovaniemi:

In the first meeting with the financing manager of the bank Saastopankki Optia Paula Kraatarin, held already in the morning, the project partners made a short presentation of the project - its aims,  implemented activities and further plans. In the meeting were discussed even possibilities to enhance the cooperation between the project partners and the bank and also possibilities to get interim financing from the Saastopankki Optia bank to the partners.The second meeting was with the entrepreneur Harri Pokka and his project manager Aarno Lehtoniemi. Mr. Pokka showed his reindeer meat handling plant, which will include the full range from modern reindeer slaughtering to a semi-automatized cutting and packing lines. The plant is planned to be started during last quarter of this year and then the slaughtering and handling capacity of the plant will be remarkable – about 2000 reindeers per day. The company Lapin Nahka Oy – owned by Harri Pokka – implemented quite successfully a project which aimed to start cross-border-cooperation in deliveries of raw-salted reindeer hides from Russia to Finland. Lapin Nahka Oy has been granted a new project – “Reindeer meat – quality high” - also from the current Kolarctic CBC -programme founds. The aims and content of this project are quite much alike those we have in our Kolarctic Food Refining CBC Project. During this meeting Mr. Pokka, Mr. Lehtoniemi and the Finnish partners of our project discussed, if there is possibilities to cooperation between our projects. Some possibilities to cooperation were seen and discussed preliminary; joint efforts to get permissions to import reindeer meat from Russia to EU, in deliveries of cut and packed reindeer meat from Pokka to our Finnish partners and in subcontract cutting of our Finnish partners’ reindeer carcasses.The third meeting was between the Finnish partners of our project with the authorised auditor Juha Väärälä from KPMG Auditing company. The partners made a presentation of their companies and the histories of the companies as well as the aims, activities and further plans of the project. Furthermore were discussed administrative topics of the project and especially activities and timetable connected with closing of the first project reporting period as per 31.5.2019.


Встречи в рамках проекта, проведенные в Рованиеми 24.07.2019

Финские партнеры по проекту Kolarctic Food Refining CBC провели три встречи 24.07.2019 в Рованиеми:

В первой встрече, проведенной уже утром с Паула Краатари – финансовым директором банка Saastopankki Optia, партнеры рассказали о проекте; его целях, осуществленных мероприятиях и дальнейших планах. Во время встречи обсуждались возможности для увеличения сотрудничества между партнерами по проекту и банком, в том числе и возможности для получения партнерам временного финансирования от банка Saastopankki Optia.Вторая встреча была проведена с предпринимателем Харри Покка и с начальником его проекта Аарно Лехтониеми. Господин Покка показал его цех по убою оленей и обвалке оленины, который будет включать полный спектр от современной техники убоя оленей до полуавтоматизированной разделки и упаковки оленины. Запланировано, что цех начнет свою деятельность в течении последнего квартала года и что способность цеха к убою и к обвалке будет значительной – около 2000 оленей за день. Компания Lapin Nahka Oy, владельцем которой является Харри Покка – осуществила довольно успешно проект в рамках предыдущей программы Kolarctic CBC - целью которого было начать трансграничное сотрудничество по поставкам сыро-соленых шкур оленей из России в Финляндию. Lapin Nahka Oy получила грант и для проведения новый проект – «Reindeer meat–quality high» – также из средств нынешней программы Kolarctic CBC. Цели и содержание этого проекта очень похожи на те, которые есть в нашем проекте Kolarctic Food Refining CBC. Во время этой встречи господин Покка, господин Лехтониеми и финские партнеры нашего проекта обсудили наличие каких-либо возможностей к сотрудничеству между нашими проектами. Некоторые возможности к сотрудничеству были увидены – объединенные усилия для получения разрешений на импорт оленины из России в ЕС, на поставки нарезанной и упакованной оленины от Покка нашим финским партнерам и субподрядной разделке туш оленей нашим финским партнерам.  Третья встреча была между финскими партнерами по нашему проекту с аудитором Юха Вяяраля из аудиторской компании KPMG. Партнеры рассказали о своих компаниях и историю их компаний, а также цели, деятельность и дальнейшие планы проекта. Более того были обсуждены административные темы проекта и особенно деятельность и расписание, связанные с завершающимся первым отчетным периодом проекта на 31.05.2019.


51 views0 comments

Recent Posts

See All

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 2. Videon luomiseen on saa

Tässä Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen luoma mielenkiintoinen, kertova video elintarvikepuolen pienyrittäjien ongelmista ja siitä taistelusta, jonka keskellä ovat - osa 1. Videon luomiseen on saa

bottom of page