top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

Meat Proccesing trainig

Updated: Sep 2, 2019

Kaksiviikkoinen koulutussessio poronlihan käsittelystä ja jalostuksesta Ranuan Pohjasperällä 26.3.-6.4.2019


Tässä valokuvia järjestyksessään toisesta tämän hankkeen puitteissa toteutetusta poronlihan käsittely- ja jatkojalostuskoulutuksesta. Tähän koulutukseen osallistui oppilaita niin Murmanskin Lovozerosta (Luujärvi) kuin myös Nenetsian Autonomisesta Piiristä. Tämänkertainen valmennus toteutettiin yleisellä tasolla siten, että siinä oli hygieniaan, siis

teyteen ja omavalvontaan liittyvien teoria- ja muun tiedon lisäksi myös käytännön osioita, jossa oppilaat pääsivät kokeilemaan poronlihan käsittelyä ja jalostusta käytännössä – ruhojen leikkaamisesta lajitelmiin ja niiden valmistaminen erilaisiksi jalosteiksi kuten makkaroiksi, lämminsavu-, kylmäsavu- ja kebab-lihatuotteiksi. Koulutus antoi hyvän pohjan jatkovalmennukseen näissä asioissa.

On hienoa nähdä ja seurata, kun oppilaat innostuvat ja oppivat uusia asioita ja taitoja kouluttajilta mutta myös toinen toisiltaan. Tässä hankkeessa tietoa ja taitoa ei siirry vain suomalaisilta venäläisille vaan myös päinvastaiseen suuntaan.


Two weeks training session 26.3. – 6.4.2019 in reindeer meat handling and refining, organized in Pohjasperä, Ranua, Finland


Here photos from the second training session in reindeer meat handling and refining, organized by this project. In this session the trainees came from Lovozero and from Nenetsi Autonomous Okrug. This training session was planned to give the participants an overall view to the hygiene, documentation and self-control requirements in handling and processing of reindeer meat. This session gave the participants a good foundation to further training sessions in these topics.

It is pleasant to see and follow, when the trainees are getting inspired and learning new things and skills from the trainers but even from each-others. In this project the knowledge and skills are not transferred only from the Finnish to the Russian side but even vice-versa.


Двухнедельная обучающая сессия с 26.3. – 6.4.2019 по обработке и переработке оленины, организованная в Похьясперя, Рануа, Финляндия


Здесь фотографии, сделанные во время второй обучающей сессии по обработке и переработке оленины, организованной этим проектом. В этой сессии принимали участие ученики, которые приехали из Ловозеро и из Ненецкого Автономного Округа. Эта обучающая сессия была запланирована для того, чтобы передать участникам общее представление о гигиене, документации и требованиях самоконтроля по обработке и переработке оленины. Эта сессия дала участникам хорошую базу для следующих обучающих сессий по этим темам.

Приятно видеть и наблюдать, когда обучающиеся получают вдохновение от обучения новым вещам и навыкам у тренеров-инструкторов, а также друг у друга. В этом проекте знания и навыки передаются не только от финской к русской стороне, но даже и наоборот.
43 views0 comments
bottom of page