top of page
  • Writer's pictureAri Huhtala

First training session in Ranua Pohjaspera 14. – 27.11.2018 in cutting and refining of reindeer meat

Updated: May 16, 2019

Ensimmäinen poronlihan leikkaus- ja jalostuskoulutussessio Ranuan Pohjasperällä 14. – 27.11.2018

Ensimmäinen poronlihan leikkaus- ja jalostuskoulutussessio Kolarctic Food Refining CBC -hankkeen puitteissa toteutettiin Ranuan Pohjasperällä 14. – 27.11.2018. Koulutukseen osallistui kolme kokenutta lihankäsittelijää poro-osuuskunta Tundrasta Lovozerosta (Luujärvi) Murmanskin alueelta. Session aikana valmennettavat saivat teoriaopetusta lihankäsittelyä Euroopan Unionissa ohjaavista hygieniaan ja omavalvontaan liittyvistä säännöistä ja vaatimuksista sekä teoreettista ohjausta ja käytännön valmennusta poronlihan leikkaamisessa standardisoituihin lajitelmiin. Lihan leikkaaminen asiantuntevasti ja tehokkaasti standardisoituihin lajitelmiin varmistaa mahdollisimman hyvän leikkaussaannon sekä lihoista valmistettavien jalosteiden tasaisen ja korkean laadun, minkä ansioista tuotteista saadaan hyvä kokonaishinta. Koulutukseen sisältyi myös leikattujen lihojen jalostaminen erilaisiksi tuotteiksi kuten makkaroiksi, lämminsavutuotteiksi, purkkilihoiksi ja porokebabiksi.


Valmennettavat osoittautuivat olevan erittäin motivoituneita koulutukseen ja siksi tulokset tästä sessiosta olivat erinomaiset.


First training session in Ranua Pohjaspera 14. – 27.11.2018 in cutting and refining of reindeer meat

The first training session in frame of the Kolarctic Food Refining CBC Project was organized 14. – 27.11.2018 in Ranua Pohjaspera. In this training participated three rather experienced trainees from the reindeer cooperative Tundra, located in Lovozero, Murmansk region. During the session the trainees got training in theory and in practice in regulations and requirements in European Union as to the hygiene and self control in meat handling and refining as well as in cutting reindeer carcasses into standardized meat assortments. Cutting the meat professionally and efficiently into standardized assortments ensures possibilities to get a good cutting yield and an uniform, high quality of the refined products, making it possible to get high prices of the ready products. During the training the trainees refined part of the cut meat into different kind of refined products such as sausages, warm-smoked meat, canned meat and reindeer kebab meat.


The trainees proved themselves to be very motivated of the training and the training results of this session were excellent.


Первая обучающая сессия в Рануа Похьяспера 14. – 27.11.2018 по разделке и переработке оленины

Первая обучающая сессия в рамках Kolarctic Food Refining CBC Project была организована 14. – 27.11.2018 в Рануа Похьяспера. В этом обучении приняли участие три довольно опытных ученика из оленеводческого кооператива Тундра, расположенном в Ловозеро, Мурманской области. В течении сессии ученики получили теоретические и практические навыки относительно регламента и требований Европейского Союза, касающихся гигиены и самоконтроля в обработке и переработке мяса также как и разделке туши оленей в стандартизованный мясной ассортимент. Разделка мяса профессионально и эффективно в стандартизованный мясной ассортимент обеспечивает возможность получить большой выход мяса от туши и кроме того ровное высокое качество переработанной продукции, следовательно возможность получить высокие цены на готовую продукцию. Во время обучения ученики перерабатывали часть разделанного мяса в различные виды переработанной продукции такой как сосиски, сардельки, мясо горячего копчения, консервы, кебаб из мяса оленя.


Ученики были очень мотивированы обучением и результаты обучающей сессии были отличными.

38 views0 comments
bottom of page